ประกาศผลพิจารณาทุน ปีงบประมาณ 2563

📃 โปรแกรมที่ 1

สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 5

ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไทย (Global Partnership – กลุ่มที่ 2) ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

📃 โครงการ Resubmit 2563

โครงการ Re-submit 2563 รอบที่ 1

ดาวน์โหลด