ประกาศผลพิจารณาทุน ปีงบประมาณ 2563

📃 โปรแกรมที่ 1

สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 5

ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไทย (Global Partnership – กลุ่มที่ 2) ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

📃 โครงการ Resubmit 2563

โครงการ Re-submit 2563 รอบที่ 1

ดาวน์โหลด

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่