คู่มือการใช้งานระบบ Digital Signature

เอกสาร ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567

เพื่อความคล่องตัวการทำงานในปัจจุบัน ที่ช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำสัญญา อีกทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษ ตามมติประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้การออกเอกสารหลักฐานของราชการสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลและมีความปลอดภัยตรวจสอบถวามถูกต้องได้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำสัญญาให้ทุนจากเดิมในรูปแบบเอกสารเป็นในรูปแบบดิจิทัล ที่จะช่วยอำนวยความให้ผู้ร่วมลงนามในสัญญาทุกฝ่ายสามารถลงนามได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาได้แบบอย่างทันท่วงที โดยใช้ Digital Signature ที่มีการลงทะเบียนรับรองผ่านระบบ Zenn ในการลงนามทำสัญญารับทุนกับ บพค.

บพค.ได้แนบเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับระบบ Digital Signature ที่นำมาใช้ เพื่อให้นักวิจัย และ ผู้เกี่ยวข้องกับ บพค. ได้รู้จักและทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ 2567 นี้

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่