เจ้าหน้าที่ บพค.

จักรพันธ์ สาครชัยเจริญ

Jakkapan Sakornchaijaroen
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 3)
Senior Project Analyst (R 3)

ชนินาถ ศรีเพ็ญ

Chaninart Sriphen
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 3)
Senior Project Analyst (R 3)

ณิชนันทน์ รัตนสุมาลย์

Nitchanan Ratanasumarn
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

สุภาวดี เนียมสูงเนิน

Suphawadee Niamsoongnoen
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ดร.สุสิตา โนรี

Susita Noree, Ph.D.
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ดร.ชานนธ์ ตลอดไธสง

Chanon Talodthaisong, Ph.D
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ดร.สุรชัย หมายเจริญ

Surachai Maijaroen, Ph.D
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ดร.เกษม ธีรกฤตยากร

Kasem Theerakittayakorn, Ph.D
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ดร.ชิดชนก อนุตระกูลชัย

Chitchanok Anutrakunchai, Ph.D
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ดร.ศรัญญา แข้คำ

Saranya Khaekhum, Ph.D
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ดร.ศุภฤกษ์ บุพศิริ

Supparoek Boopasiri, Ph.D
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ดร.วรินดา สุสุตเลิศปัญญา

Warinda Susutlertpanya, Ph.D.
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ภควรรนต์ โชติชัยวงศ์

Pakawan Chotchaiwong
นักวิเคราะห์อาวุโส (ว 2)
Senior Project Analyst (R 2)

ณัฐสุภา น้อยภาษี

Nutsupar Noiparsee
นักวิเคราะห์ (ว 1)
Project Analyst (R 1)

กฤตยชญ์ ตระกูลวรานนท์

Krittayot Trakulvaranont
นักวิเคราะห์ (ว 1)
Project Analyst (R 1)

ฤทธิเลิศ เวศย์วรุตย์

Rittileard Vatvarut
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer

จินตหรา ร่วมรัก

Jintara Ruamruk
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer

อักษร ฉายสุวรรณ

Aksorn Chaisuwan
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer

ภัทราพร ชื่นรุ่ง

Pattaporn Chuenrung
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer

พินทุวิน อาวาส

Phinthuwin Arwat
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
Officer

ณัฐดาพร ไฝทาคำ

Nutdaporn Faitakham
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
Officer