ประกาศผลพิจารณาทุน ปีงบประมาณ 2566

P18S3 🔎 แผนงานพัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นแนวหน้า

วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG
ประเด็นวิจัย (รอบที่ 1) การแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized medicine) และ อาหารแห่งอนาคต (Future Food)
N36 (S3P18) 

ดาวน์โหลด

ประเด็นวิจัย (รอบที่ 2) การแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized medicine) และ อาหารแห่งอนาคต (Future Food)
N36 (S3P18)

ดาวน์โหลด

ประเด็นวิจัย งานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต
N37 (S3P18) 

ดาวน์โหลด

P19S3 🔎 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคตรวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ

พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ของประเทศและการป้องกันประเทศ
ประเด็นวิจัย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (N40P19)

ดาวน์โหลด

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคตรวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
ประเด็นวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลก ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต N39 (S3P19)

ดาวน์โหลด

P20S3 🔎 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต

ประเด็นวิจัย Frontier Research Infrastructure N41 (S3P20)

ดาวน์โหลด

P21S4 🔎 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นวิจัย National Postdoctoral/Postgraduate System F13 (S4P21)

ดาวน์โหลด

พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นวิจัย การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding” N44 (S4P21)

ดาวน์โหลด

P23S4 🔎 แผนงานพัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ

ประเด็นวิจัย (รอบที่ 1) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) N48 (S4P23)

ดาวน์โหลด

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่