ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงาน Social and Humanity Frontier Research (รอบที่ 2) และ Frontier Research COVID-19 Fund

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงาน

1) การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

2) Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 – 23 กรกฎาคม 2563 และกำหนดแจ้งการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายในเดือนกันยายน 2563 นั้น

เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ บพค. จึงขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาออกไปก่อน และหากได้ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้วจะรีบแจ้งผลผู้ได้รับการสนับสนุนทางเว็บไซต์นี้ต่อไป