บพค. จัดงาน “Brainpower Congress 2022” ชูทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้าและแนวทางพัฒนากำลังคน เปิดพื้นที่ระดมพลนักวิจัย ร่วมพิสูจน์อนาคตงานวิจัยไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

28 ตุลาคม 2565 –หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดงานประชุมวิชาการ บพค. 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (Impact Forum) เมืองทองธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงศักยภาพของงานวิจัยไทยที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด นับเป็นการยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากำลังคน เพื่อให้เกิดนักวิจัยคุณภาพสูง โดยงานนี้ บพค. ภูมิใจนำเสนอเวทีวิชาการและเวทีเสวนาสุดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนชั้นแนวหน้ามากมาย ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมผลักดันให้งานวิจัยขั้นแนวหน้าไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

จากพันธกิจสำคัญของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนากำลังคน Brainpower ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและนโยบายรัฐบาล เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม บพค. จึงมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันกระแสโลก โดยเฉพาะการวิจัยขั้นแนวหน้าที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงแนวความคิดหรือความรู้ที่มีอยู่ไปในทิศทางใหม่ อีกทั้งเล็งเห็นว่า การจะสร้างนักวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถสูง ผ่านการทำวิจัยด้วยโจทย์ที่ท้าทายนั้น จำเป็นต้องระดมสมองและสร้างขุมพลังทางความคิดให้เพิ่มพูน และถือเป็นการสร้างโอกาสที่จะยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากำลังคน Brainpower ผ่านนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด High Caliber Impact Oriented Researcher จึงจัดงานประชุมวิชาการ บพค. 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ขึ้น

ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดเผยว่า “งาน Brainpower Congress 2022 ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของชุมชนนักวิจัยไทย ในการนำเสนอการพัฒนางานวิจัย รวบรวมแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลสารสนเทศทางด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาพร้อมไฮไลท์ของงาน ด้วยการจัดเสวนาวิชาการ ปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน และที่ขาดไม่ได้เลยคือการเสนอผลงานวิจัย โดยนักวิจัย หัวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก บพค. ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวิจัยของนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับระบบบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรได้เป็นอย่างดี”

งานการประชุมวิชาการ “Brainpower Congress 2022” ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและแผนการสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย” โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมเวทีวิชาการ ภาคเสวนาและบรรยาย เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทุกแขนง ทั้งทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทุน การพัฒนาคน การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำผลวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน งานวิจัยขั้นแนวหน้า งานวิจัยทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” “ทิศทางการทำวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนากำลังคน ของ บพค.” และ “นโยบายและแผนการสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย” เป็นต้น

ทั้งนี้ งาน “Brainpower Congress 2022” ได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย MOU in Research and Human Resources Capacity Building in Science and Technology “Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2023” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะของนักวิจัยไทยในด้าน Frontier ผ่านการแลกเปลี่ยนและทำวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากฝรั่งเศส และยังมีพิธีการลงนามความร่วมมือด้าน “การขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์” รวม 10 หน่วยงาน ระหว่าง

  1. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดย บพค.
  2. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
  4. สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
  5. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
  6. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  7. สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย
  8. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
  9. สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
  10. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์เเห่งชาติ

ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้วยกำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร นวัตกรรม และระบบนิเวศเพื่อสื่อสร้างสรรค์ สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสื่อ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและผลักดันความเป็นไทยสู่สากล

ในงาน “Brainpower Congress 2022” ยังเต็มไปด้วยเวทีเสวนาน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสวนาในวันแรกกับงานวิจัยตอบสนองเทรนด์ใหม่มาแรง อย่าง “Frontiers in Digital Health – Convergence Science and Digitalization for Predictive and Personalized Healthcare” โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Zenzorium (ประเทศไทย) จำกัด และ Nitto Denko Asia Technical Centre ประเทศสิงคโปร์ ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ ซีอีโอ บริษัท ReLIFE bioengineering จำกัด

ส่วนวันที่สอง (29 ตุลาคม 2565) ยังคงความเข้มข้นต่อเนื่องกับการระดมความคิดผ่านงานเสวนาที่นักวิจัยทุกคนต้องรู้ ในหัวข้อ “การทำงานวิจัยและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ” โดย รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของรางวัล TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards พ.ศ. 2556 ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัย และทำโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) รศ. ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย กิจการพิเศษ และประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายในงาน “Brainpower Congress 2022” ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บพค. ร่วมกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัย ในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนจาก บพค. มากกว่า 200 โครงการ ในด้าน การพัฒนากำลังคน; Health-Medical Science; Chemistry-Physics-Math-Biological Science; Engineering; SHA- Social Science, Humanities, Arts; Artificial Intelligence; Global Partnership นักวิจัยของ บพค. ได้นำเสนองานวิจัยขั้นแนวหน้า องค์ความรู้ที่สำคัญ และแนวทางในการย่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และประยุกต์สู่อุตสาหกรรม

สามารถติดตามรายละเอียดงานสัมนาย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/@pmu-b.8869/featured