บพค. นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565”

บพค. นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง ณ คูหานิทรรศการของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565” Thailand Research Expo 2022 จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวน ชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โดย บพค. ได้นำผลงานวิจัยโดดเด่นเข้าร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย ผลงานระบบการเรียนรู้ระยะไกลสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยภายใต้ โครงการ “Innovative Telelearning Lab and Resource Sharing” โดย รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก บพค. และหุ่นยนต์ ‘SOFA’ หุ่นยนต์ในชุดระบบหุ่นยนต์ ‘มดบริรักษ์’ ต้นแบบหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ โดย รศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเทคโนโลยีควอนตัมเป็นศาสตร์เกี่ยวกับอนุภาคขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น อะตอม หรือ อิเล็กตรอน การศึกษาคุณสมบัติทางควอนตัมของระบบเหล่านี้จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง โดยผู้วิจัยได้มี “การพัฒนาต้นแบบกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล” ขึ้นใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาสมบัติของอิเล็กตรอนเดี่ยวที่ถูกฝังตัวอยู่ในผลึกเพชร และเพื่อใช้คุณสมบัติของอิเล็กตรอนนี้ในการคำนวณและการวัดเชิงควอนตัม ส่วนระบบการวัดสนามแม่เหล็กขนาดเล็กจะสามารถทำได้โดยใช้คุณสมบัติการเรืองแสงของผลึกเพชรที่ขึ้นอยู่กับสถานะของสปินในอิเล็กตรอน ประกอบกับการควบคุมด้วยคลื่นไมโครเวฟ เพื่อวัดปริมาณและทิศทางของสนามแม่เหล็กในบริเวณสภาพแวดล้อม การวัดสนามแม่เหล็กที่มีความละเอียดสูงและความไวสูงนี้ จะสามารถนำไปพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่ๆ เช่นการบอกตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง หรือการวิเคราะห์ถ่ายภาพสนามแม่เหล็กเพื่อวินิจฉัยโรคได้

นอกจากนี้ บพค. ยังมีภาคการจัดเสวนาระดมความคิดเห็น “การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ” : การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้วย Consortium ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Lotus 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ