บพค. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรถอัตโนมัติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนตร์แห่งอนาคต

เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle: AV) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับ Mega Trend ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับยังมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน

บพค. มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการสร้าง Foundation ของประเทศ และเป็น National Facility จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยด้านนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ ร่วมสนับสนุนครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาวิธีทดสอบยานยนต์อัตโนมัติในสนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ ของ #กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ดร. ปาษาณ กุลวานิช เป็นหัวหน้าโครงการ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ Advanced Driver- Assistance System: ADAS ไปจนถึงระบบ Driverless Car รวมทั้งศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบสมรรถนะและ Safety ของระบบ Future Mobility สร้างบน EV Platform รถยนต์โดยสาร พร้อมติดตั้งระบบ Drive by Wire Steering-brake-throttling ที่ได้มาตรฐาน ISO 26262, ASIL- D ใช้หลักการนำทางด้วยแผนที่ดิจิทัลแบบ HD Map โดยอ้างอิงตำแหน่งของรถ (Localization) ด้วยการทำ Sensor Fusion ระหว่าง 3D LiDAR 32 Channels, IMU Sensor แบบความถี่สูง ผนวกกับ GNSS แบบรับค่าแก้จากสถานี CORS ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมที่ดิน หรือกรมแผนที่ทหาร ค่าแก้ตำแหน่ง GNSS จะส่งผ่าน 5G Network โดย Autonomous Navigation Algorithm ใช้บริการ Open source ของ Autoware.auto ซึ่ง Run บน Platform ROS2 ใช้ Control Scheme แบบ Model Predictive Control: MPC มีระบบ Perception เสริมโดยใช้ #AI มาช่วย Recognize รถ, มอเตอร์ไซค์, คน รวมทั้ง Predict Movement Vector ของ Objects ความเร็วรถสูงสุดที่ทดสอบปัจจุบันอยู่ที่ 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการพัฒนาวิธีทดสอบดำเนินการออกแบบและทดลองจริง ณ สนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ #EECi จังหวัดระยอง