บพค. ร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ยกระดับตลาดภาพยนตร์ไทยและอุตสาหกรรมบันเทิง มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Soft Power ของประเทศ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติตลาดภาพยนตร์ไทยกับอนาคตอุตสาหกรรมบันเทิง จัดโดยสถาบันเอเชียศึกษา ณ ห้องประชุมจุมภฏ พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง ได้ร่วมอภิปรายและให้แนวทางจัดการสำหรับงานส่งเสริมวัฒนธรรมบันเทิงภายใต้แนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบทบาทของ บพค. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Soft Power ของประเทศไทย ซึ่งการสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายสาขาและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก