บพค. เข้าร่วมกิจกรรม MFU Innovation Day 2022 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด BCG Economy Model

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผศ. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. และนักวิเคราะห์อาวุโส บพค. เข้าร่วมงาน MFU Innovation Day 2022 ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ณ อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของ อว. ด้านการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ”

โอกาสนี้ รศ. ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ ผศ. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ PMU talk “นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย”

สำหรับการจัดงาน MFU Innovation Day 2022 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพร้อมออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ และการจัดแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง อว. นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลด้านนวัตกรรมให้แก่บุคลากร ผู้ประกอบการและนักศึกษาอีกด้วย