บพค. ลงพื้นที่ติดตามโครงการด้านมนุษยศาสตร์ ผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผศ. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ และ ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งนักวิเคราะห์โครงการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “วิถีดิจิทัลในมนุษยศาสตร์สู่การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน” โดยมี รศ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุม Plenary Hall, Sukhumvit II โรงแรม JW Marriott Bangkok กรุงเทพมหานคร

โครงการ “วิถีดิจิทัลในมนุษยศาสตร์สู่การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปี 2564 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการเปิดพรมแดนและขยายขอบเขตความเข้าใจต่อมนุษยศาสตร์ดิจิทัลในประเทศไทยและในฐานะสหวิทยาการที่ผนวกมุมมองทางด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาการคำนวณและสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกัน โดยเชื่อมโยงจากข้อมูล วัตถุ ประสบการณ์ และปรากฏการณ์ ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนในบริบทสังคมดิจิทัล

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามโครงการวิจัยย่อยต่าง ๆ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 5 session ซึ่งนักวิจัยจะได้รับข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัย

โอกาสนี้ ผศ. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้กล่าวสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ด้าน ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม และ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนากำลังคน ได้ร่วมให้คำชี้แนะในการบริหารจัดการโครงการและการต่อยอดงานวิจัยทั้งในส่วนการขับเคลื่อนตำแหน่งแห่งที่ของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลในประเทศไทยและการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป