บพค. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ มุ่งสร้างความร่วมมือ ผลักดันการสร้างคนที่มีสมรรถนะสูงเข้าสู่อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 บพค. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ และความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้แผนงานการใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำทีมโดย ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1. รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 2. ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช 3. ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน พร้อมด้วยนักวิเคราะห์ บพค.

โอกาสนี้ ผศ. ดร.ศิรินันท์ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการติดตามโครงการ โดยกิจกรรมที่ 1 เป็นการนำเสนอโดย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ หัวหน้าโครงการ “แพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้นำเสนอภาพรวมโครงการ และผลการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ระบบพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอก กระบวนการพัฒนา ทั้งทักษะการทำงานขั้นสูง การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วยจำนวน 33 บริษัท อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ Industrial Postdoc รุ่นที่ 1 จะสามารถป้อนคนเข้าไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 2 เป็นการนำเสนอจากนักวิจัยในโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการสามารถสร้างผลผลิตที่สร้างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม อาทิ สารเคลือบนาโนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ การพัฒนาวัคซีนแบบกินสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในการบวนการผลิตสารเคมีชีวภาพ เป็นต้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผน และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3 เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ ตึก INC2 และชมผลผลิตที่เกิดขึ้นจากนักวิจัยหลังปริญญาโทและนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยจากทาง บพค. ซึ่งเป็นผลผลิตที่พัฒนาร่วมกับทางภาคอุตสาหกรรม อาทิ สารเคลือบนาโน วัคซีนแบบกินสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อในปลานิล และเครื่องมือสำหรับพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูง

และกิจกรรมที่ 4 ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ หัวหน้าโครงการ “แพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทีมนักวิจัยภายใต้โครงการ นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการในการพัฒนากำลังคนที่ต่อยอดมาจากปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนากำลังคน ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการและความก้าวหน้าโครงการในครั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ทุน บพค. กับทางนักวิจัยได้อย่างดีเยี่ยม มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ ที่สามารถสร้างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเป็นตัวชี้วัดศักยภาพในการสร้างคนที่มีสมรรถนะสูงเข้าสู่อุตสาหกรรมได้อย่างดีเยี่ยม