บพค. สนับสนุนพัฒนา “ระบบการเรียนรู้และควบคุมระยะไกล” ยกระดับคุณภาพการศึกษาและอุตสาหกรรม ลดเหลื่อมล้ำสังคมเมืองกับชนบท

                  ในการจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านฟีโบ้ระบบภาพเสมือน FIBO Virtual Open House 2021” ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2564 โดยมีการนำเสนอเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งสาธิตผลการวิจัยและพัฒนาที่ก้าวหน้า ตลอดจนได้มีการนำผลงานต้นแบบที่อุตสาหกรรมต้องการมาจัดแสดง หนี่งในนั้นเป็นโครงการที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้การสนับสนุนผ่านโครงการ AI for All ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนด้าน AI ที่มีเป้าหมายส่งเสริมกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ ตั้งแต่สร้างความตระหนักรู้ แก่บุคคลทั่วไป จนถึงพัฒนาความสามารถสำหรับ เยาวชน ผู้ประกอบการ ภาคการผลิต และนักวิจัยขั้นสูง

          โดยผลงานที่มานำเสนอในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบ ได้แก่ การออกแบบการควบคุมระบบเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (Tele 3D Printing System) และระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จากระยะไกลซึ่งทั้งสองระบบนี้จะเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากร ให้เกิดความคุ้มค่า และการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านแนวทางการใช้งานระบบควบคุมระยะไกล

          ทั้งนี้เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นผลผลิตที่จะได้รับในสองระบบคือ 1.ระบบควบคุมระยะไกลของการพิมพ์สามมิติสำหรับโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมซึ่งสามารถสร้างและพัฒนาชุดระบบควบคุมระยะไกลสำหรับพิมพ์ภาพสามมิติของโรงประลองต้นแบบเนื่องจากการลงทุนในโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมที่มีความพร้อมรองรับการใช้งานนั้นไม่ได้มีอยู่ในทุกโรงเรียนแต่สามารถที่จะสร้างให้เกิดระบบเพื่อแบ่งปันการใช้งานได้ระบบควบคุมระยะไกลจะทดสอบกับโรงเรียนต้นแบบกระจายทุกภูมิภาครวมจำนวน 20 โรงเรียน โดยมีคุณครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบควบคุมระยะไกลให้สามารถใช้โรงประลองต้นแบบในการผลิตสื่อการสอนได้เองหรือนำมาเป็นเครื่องมือในการสอนได้นับเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแบ่งปันทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยลดงบประมาณการลงทุนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ 2. ระบบควบคุมระยะไกลของ Smart Factory สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถให้ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนเนื้อหาและใช้งานระบบควบคุมระยะไกลซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานในระบบดังกล่าว มีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและในอนาคตจะ สามารถรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่พลาดชมงานนิทรรศการเปิดบ้านฟีโบ้ (FIBO VIRTUAL OPEN HOUSE 2021) ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2564 ฟีโบ้ยังเปิดโอกาสให้สามารถรับชมย้อนหลังทั้งในส่วนการจัดแสดงผลงานและการบรรยายได้จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยทำการลงทะเบียนผ่านระบบ https://www.zipeventapp.com/e/Fibo-Virrtyal-Open-House เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าชมต่อไป