บพค. เยี่ยมชมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำทีมคณะผู้บริหาร ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. และ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ประธานคณะทำงานประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) พร้อมทั้งนักวิเคราะห์ของ บพค. เข้าเยี่ยมชมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้แทนหน่วยงานจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ภายใต้ สวทช. ได้แนะนำผลงานทางด้านวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) พร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย Artificial Photosynthesis และ Nanorobotics & Nanopore

ภายหลังได้มีการหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน ถึงแนวทางการพัฒนาสร้างกำลังคน สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยขั้นแนวหน้า รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ