บพค. เยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำทีม ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. และนักวิเคราะห์ของ บพค. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) โดยมี รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาฟีโบ้ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รศ. ดร.สยาม อธิบายความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันฯ หลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการผลิตและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย และผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ณ พื้นที่จัดแสดงผลงาน อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บพค. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ มุ่งส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฐานสำคัญทางทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต บพค. ได้สนับสนุน โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคนและพัฒนานวัตกร นักวิจัย วิศวกร วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (FIBO AI / Robotics for All) ภายใต้โครงการ AI for All โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนัก มีศักยภาพและความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การสร้าง Ecosystem และ Infrastructure เพื่อรองรับการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้าน FIBO AI for All สามารถเยี่ยมชมที่ https://fibo.kmutt.ac.th/fibo/aiforall/