บพค. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการทุน

⭐ วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) บพค. (รอง ผอ.บพค. ศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer: PO) ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการทุน ของ บพค. โดยมี ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยฝ่าย บพค. ให้การต้อบรับคณะฯ