ผู้บริหาร บพค. และรองฯ ผู้ว่าราชการกรุเทพมหานคร ร่วมเปิดงาน AI Robotics For all Expo 2022 “AI ขับเคลื่อนประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน AI Robotics For all Expo 2022 “AI ขับเคลื่อนประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. กล่าวถึงพันธกิจและบทบาทสำคัญของ บพค. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ มุ่งส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฐานสำคัญทางทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้าน คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวถึงความสำคัญทางด้านปัญญาประดิษฐ์ต่อการพัฒนาเมือง รวมถึงการนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงาน เพื่อให้การจัดการต่างๆ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด

สำหรับโครงการ AI for ALL เป็นชุดโครงการที่ บพค. ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากำลังคนทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงการสร้างความตื่นตัวทางด้านปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และนักวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการดำเนินงานในโครงการย่อยๆ ต่าง ประกอบด้วย

  • โครงการ AI ไทยสามารถ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างกระแสความสนใจ ความรู้ และความเข้าใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์สำหรับประชาชนทุกคน ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
  • โครงการ AI at School มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสอนปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของปัญญาประดิษฐ์จนนำไปประยุกต์ใช้งานได้
  • โครงการ AI/ROBOTIC FOR ALL มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บริษัทและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์ สงเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
  • โครงการ SMART AGRICULTURAL ROBOT CONTEST เน้นการแลกเปลี่ยน แบ่งปันเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ตั้งแต่การเกษตร (ต้นน้ำ) อุตสาหกรรม (กลางน้ำ) พาณิชย์ (ปลายน้ำ) แบบครบวงจร จากงานวิจัยสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายสถาบันการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในท้องถิ่น