เดินหน้าเต็มสูบ!! “สุวิทย์” ตั้งรักษาการ ผอ. 3 หน่วยทุนใหม่ ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จากมติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านภายใต้สภานโยบาย 3 หน่วยบริหารและจัดการทุน ใน สอวช. ประกอบด้วย 1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 2. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ 3. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยแต่ละหน่วยบริหารจัดการทุนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารจัดการทุนเฉพาะด้านทั้งในส่วนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้น

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (กอวช.) ได้แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านภายใต้สภานโยบาย 3 หน่วยบริหารและจัดการทุน ใน สอวช. เพื่อทำหน้าที่บริหารและจัดการทุนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างของหน่วยบริหารจัดการทุนแต่ละหน่วย ซึ่งประกอบด้วย 1. บพค. มี นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร เป็นรักษาการผู้อำนวยการ 2. บพข. มี นางสาวสิรี ชัยเสรี เป็นรักษาการผู้อำนวยการ และ 3. บพท. มี นายกิตติ สัจจาวัฒนา เป็นรักษาการผู้อำนวยการ ซึ่งมั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีศักยภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านหน่วยบริหารจัดการทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,945 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อน 4 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ซึ่งในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวเป็นงบประมาณที่จัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งสิ้น 12,555 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ Flagship 8,384 ล้านบาท และเป็นโครงการปกติ (Bottom up) จำนวน  4,171 ล้านบาท

“งบประมาณที่จัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปที่โครงการ Flagship จำนวน 8,384 ล้านบาท จะมี 7 หน่วยงานทำหน้าที่บริหารจัดการทุน คือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รวมถึง 3 หน่วยบริหารจัดการทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยสภานโยบาย คือ บพค. บพข. และ บพท. โดยโครงการ Flagship ภายใต้ 4 แพลตฟอร์ม มุ่งเป้าในการขับเคลื่อน อววน. ทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ มีโครงการ AI for all โครงการพัฒนากำลังคนและกำลังคนระดับมันสมอง โครงการ Frontier Research Seed Fund โครงการการพัฒนาสถาบันความรู้ไปสู่ World Class เป็นต้น แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม มีโครงการที่น่าสนใจ เช่น Thailand Zero Waste การบริหารจัดการน้ำ PM 2.5 โครงการถนนปลอดภัย เป็นต้น แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน มีโครงการ BCG in Action โครงการ Technology Localization อุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการ Deep Science Technological Innovation Platform เป็นต้น ส่วนแพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ มีโครงการที่น่าสนใจที่หลากหลาย อาทิ ชุมชนนวัตกรรม อาสาประชารัฐ University for Inclusive Growth Program รวมถึง Education Sandbox เป็นต้น สำหรับการปฏิรูป  อววน. มีโครงการที่เป็น Flagship เช่น Future Lab / Social Lab การทำฐานข้อมูลวิจัย รวมถึงโครงการ Global Partnership Fund เป็นต้น

ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวว่า สำหรับการแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน 3 หน่วยข้างต้น เป็นไปตามข้อบังคับกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดว่า ในวาระเริ่มแรก หากยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุน ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งก็คือ รัฐมนตรีว่าการ อว. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นรักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนและปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุน ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารจัดการทุน ทั้ง 3 หน่วย ได้มีการแต่งตั้งครบตามโครงสร้าง ทั้งในส่วนประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรักษาการผู้อำนวยการ โดยคณะกรรมการบริหาร บพค. ประกอบด้วย ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นประธานกรรมการบริหาร มี ดร.บัณฑิต ทิพากร และ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร เป็นรักษาการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร บพข. ประกอบด้วย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานกรรมการบริหาร มี นสพ.รุจเวทย์ ทหารแก้ว และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนางสาวสิรี ชัยเสรี เป็นรักษาการผู้อำนวยการ ส่วนคณะกรรมการบริหาร บพท. ประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานกรรมการบริหาร มี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และ ดร.ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนายกิตติ สัจจาวัฒนา เป็นรักษาการผู้อำนวยการ