เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพค.” ตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤศจิกายน 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้การกำกับดูแลของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ บพค. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

สำหรับคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ได้กำหนดให้ผู้สมัครเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน  หกสิบห้าปี สามารถทำงานให้แก่ บพค. ได้เต็มเวลา ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามกฎหมาย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ บพค. หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของ บพค. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในกิจการที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นหรือทุน มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือรองของหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป หรือ เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน 2 ระดับของหน่วยงานเอกชน หรือ เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติด้านความสามารถในการจัดทำนโยบาย บริหารจัดการแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ ตลอดจนมีทักษะในการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้ รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/ApplicationPMUBDirector2021 หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 062-169-4224 (คุณธนวรรณ) และสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่ นางสาวธนวรรณ ศรีทอง เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เลขที่ 110/1 อาคารเคเอกซ์ ชั้น 18 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (e-mail : [email protected]) หรือส่งด้วยตนเองที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ชั้น 18 อาคารเคเอกซ์ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่