บพค. ร่วมกับ e-ASIA JRP จัดประชุมเสริมแกร่งการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “e-ASIA Workshop Discovering Synergies: Connecting People Across Asian Research Frontiers” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และรวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อสมัครทุน the 13th e-ASIA JRP open call on Health, Food and Health, Alternative Energy, and Agriculture โดย บพค. เป็นผู้นำในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Food and Health ซึ่งมีนักวิจัยจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 300 คน ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกันนำเสนองานวิจัยด้าน Personalized Nutrition และ ด้าน Functional and Future Foods ประกอบด้วย

  1. แนวทางการวิจัยเรื่อง Personalized Nutrition ในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง
  2. งานวิจัยด้านการพัฒนาอาหารโปรตีนสูงจากพืชสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน
  3. งานวิจัยด้านการพัฒนายาเฉพาะบุคคลสำหรับโรคไขมันพอกตับ (NAFLD) และโรคไตเรื้อรัง (CKD) โดย ศาสตราจารย์ นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
  4. การวิจัยเพื่อทำเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง โดย รองศาสตราจารย์ พญ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ และ
  5. แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับอาหารของประเทศพม่า โดย Dr. Bo Bo จากประเทศพม่า

อีกทั้งยังมีช่วง Discussion เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยสอบถามและเสนอแนะเกี่ยวกับการประกาศทุนในครั้งนี้

ในการนี้ บพค. ร่วมกับ e-Asia JRP ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการครั้งที่ 13 ภายใต้โปรแกรม e-ASIA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค มีรายละเอียดประกาศทุน ดังนี้
• วันที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ: 15 ธันวาคม 2566
• วันที่ปิดรับข้อเสนอโครงการ: 29 มีนาคม 2567
• Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ : https://www.the-easia.org/jrp/
• หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอทุนจาก บพค. ต้องยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS โดย Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับการส่งเข้าระบบ NRIIS ได้ที่ : https://www.pmu-hr.or.th/portfolio/e-asia-13th/ (สถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.)