บพค. ร่วมติดตามคณะ รมว.อว. ลงพื้นที่ จ.ระนอง เพื่อติดตามโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ด้วย Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้ อย่างมีความหมาย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. และนักวิเคราะห์โครงการ ร่วมติดตาม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ จ.ระนอง ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมมุฟตาฮุนญัณนะห์ มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะห์ และเครือข่ายปัทมคีรีอำเภอสุขสำราญ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ด้วย Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้ อย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ภายใต้งาน “Future Thailand”

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มี อว. เป็นพี่เลึ้ยง เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย ควบคู่กับการพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พร้อมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตผ่านกลไกการพัฒนาครูลงสู่ผู้เรียน เพราะการอ่านออกเขียนได้ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.จ.ระนอง คณาจารย์ และนักศึกษามุสลิมให้การต้อนรับ พร้อมสาธิตกระบวนการเรียนการสอนและคัดกรองเด็ก นิทรรศการนำเสนอผลงานอาหารพื้นเมือง “ก๊กซิมบี้” งานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณ และโชว์ลิเกฮูลูโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านภูเขาทอง

สำหรับผลการดำเนินโครงการนั้นปัจจุบันมีครูจำนวน 57 คน และนักเรียน 475 คน จากโรงเรียน 10 แห่งที่ได้รับการพัฒนา อาทิ ครูได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอน และการผลิตสื่อนวัตกรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.4 และนักเรียนสามารถอ่านเขียนผ่านหลักเกณฑ์ในระดับดี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.32-2.55
จากนั้น ได้ติดตามคณะ รมว.อว. ไปร้านกาแฟสดบ้านไร่ใน ชุมชนบ้านไร่ใน อ.สุขสำราญ รับฟังบรรยาย “การอนุรักษฟื้นฟูพลับพลึงธารราชินีแห่งสายน้ำ” โดยวิทยาลัยชุมชนระนอง เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน