ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ’ เสริมแกร่ง นักวิจัย ม.แม่โจ้ พัฒนางานวิจัยและกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งตอบโจทย์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนและขีดความสามารถของประเทศ” ภายใต้กิจกรรม “นักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)” ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และคณะนักวิเคราะห์จาก บพค. ได้ร่วมพูดคุยแลกปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยของหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนทุนจาก บพค. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 103 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 โครงการ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ อุปสรรคและความท้าทายของการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัยและการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงร่วมกับ บพค. เพื่อตอบโจทย์ในเชิงวิชาการและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย