การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 การขับเคลื่อนพลังงานทางสังคม ด้วย BCG MODEL สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์รองรับการส่งเสริม ความเป็นไทยสู่สากล”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์รองรับการส่งเสริม ความเป็นไทยสู่สากล”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)