บพค.-อว. ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. และทีมนักวิเคราะห์ บพค. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ นำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมการจัดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อร่วมใจถวายความจงรักภักดีและพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาการ และความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมพัฒนางานวิชาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนากำลังคนของประเทศชาติ ภายในงานฯ มีนักศึกษา คณะครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันจำนวนกว่า 500 คน

โอกาสนี้ นางสาวศุภมาสฯ ยังได้กล่าวสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดี อันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ซึ่งกระทรวง อว. พร้อมน้อมนำและสนองต่อพระบรมราโชบายของพระปฐมบรมราชโองการที่จะทรงสืบสาน และต่อยอดพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและเเละวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7

ทั้งนี้ ภายในงานฯ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ จากเหล่าบรรดาน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติอื่นๆ อันเป็นการชูเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local content) ของพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์รับรู้แก่สายตาคนไทยด้วยกันเองและชาวต่างชาติที่สนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนไทย ซึ่งกระทรวง อว. และ บพค. พร้อมที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของคนไทยผ่านการพัฒนาทักษะเดิม-เพิ่มทักษะใหม่ (Up-skill/Re-skill) ผลักดันให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ระดับมหภาคได้ต่อไป โดยมุ่งเป้าหมายไปที่เนื้อหาด้านภาพยนตร์ แฟชั่นและงานเทศกาล (Film Fashion Festival)