บพค. ร่วมบรรยายวิชาการผลักดันการขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับเอกลักษณ์ไทยสู่สากลในงานประชุม National and International Research Conference 2024: NIRC VII 2024

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. และทีมนักวิเคราะห์ บพค. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 National and International Research Conference 2024: NIRC VII 2024 ภายใต้แนวคิด“การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Using the BCG Model to Drive Social Power toward Value Creation Via Creative Economy ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมภายในงาน โดยมีคณะอาจารย์ นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมฟังบรรยายในงานประชุมวิชาการดังกล่าวจำนวนกว่า 1,000 คน

โอกาสนี้ นางสาวศุภมาสฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สูู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Using the BCG Model to Drive Social Power toward Value Creation Via Creative Economy) ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นของ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) อันเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) โดยประเทศไทยมีจุดเด่นและความพร้อมด้านทุนวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งศิลปหัตถกรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนที่มี “อัตลักษณ์” ของตนเอง นำมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือของคนไทย ก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ทำให้โมเดล BCG ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย “ปัญญา” และ “สร้างสรรค์” มีความมั่นใจว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์รองรับการส่งเสริมความเป็นไทยสู่สากล” โดยได้กล่าวถึงพันธกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน “ซอฟต์พาวเวอร์” ของรัฐบาลที่ว่า One Family One Soft Power (OFOS) ผ่านกลไกที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนากำลังคนให้เป็นผู้มีทักษะสูงขึ้น การใช้ข้อมูลทางวิชาการเสริมในประเด็นสำคัญเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้รับความเชื่อถือในระดับโลก และการจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 11 สาขา เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ และได้กล่าวถึงพันธกิจของ บพค. ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน ส่งเสริม สานพลัง ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ในประเด็นการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและงานวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย โดย บพค. มีรูปแบบการสนับสนุนทุนการพัฒนากำลังคน ทั้งทางด้าน Frontier BCG / Future Technology และ (Frontier Social humanity and Arts) Frontier SHA / Soft Power ซึ่งมุ่งเน้น 4 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์ แฟชั่น งานเทศกาล และเกมส์/อนิเมชั่น โดยแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ บพค. เน้นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของหลายสถาบัน (Consortium) มี Demand เป็นตัวขับเคลื่อน และ บพค. จะเป็นผู้ประสานงานกลาง (Intermediary) นอกจากนี้ ยังมีแผนงานการพัฒนาทักษะและสมรรถนะกำลังคนผ่านกลไก Re-skill/Up-skill และ New skill ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นการพัฒนากำลังคนอย่างยั่งยืน