บพค. รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย "อว. for EV" ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมของประเทศ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. เข้าร่วมรับฟังคำแถลงนโยบาย “อว. for EV” โดย ท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ห้องออดิทอเลียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี

ท่านศุภมาสฯ กล่าวต่อถึงนโยบาย “อว. For EV” ประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก คือ

  1. EV-HRD การพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การพัฒนาซอฟแวร์ การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า สถานีบรรจุไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย 150,000 คนภายใน 5 ปี โดยจะพัฒนาทักษะกำลังคนในปี 2567 ให้ได้ 5,000 คน
  2. EV-Transformation การส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้ อว. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงขึ้น ให้เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 30% มุ่งสู่ Green campus ในระยะเวลา 5 ปี
  3. EV-Innovation การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเข้มข้น

ในการนี้ บพค. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมจะขับเคลื่อนนโยบาย “อว. For EV” ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ อว. ในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงผ่านการพัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มทักษะใหม่ (Up skill/ Re skill/ New-skill) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในรูปแบบเดิมสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรในอนาคต ควบคู่ไปกับการร่วมขับเคลื่อนนโยบายของ อว. ในทั้ง 3 แผนงานให้สามารถสำเร็จลุล่วงไปสู่เป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญอันดับหนึ่งของภูมิภาคฯ และ 10 อันดับแรกของโลก

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่