บพค. ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนแผนที่จะนำทางเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยทีมนักวิเคราะห์ บพค. ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนแผนที่จะนำทางเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ ห้องประชุม Sigma ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยมี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และมีตัวแทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นกว่า 50 คน

โอกาสนี้ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ได้กล่าวบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของการดูดกลับของการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission” โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ การใช้เทคโนโลยี CCUS (การดักจับและใช้ประโยชน์จากคาร์บอน) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับสิ่งแวดล้อม การดำเนินการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาง Roadmap โดยมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น Carbon Neutrality ในปี 2050 นอกจากนี้ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะทีมวิจัย ได้บรรยายถึงการพัฒนาโครงการ CCUS-TRM ที่นำเสนอความพร้อมของเทคโนโลยีและศักยภาพการใช้งาน CCUS ของประเทศไทย

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ ได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว โดยทาง บพค. ยินดีอย่างยิ่ง ในการให้ทุนสนับสนุนงานทั้งทางด้านวิจัยขั้นสูงและการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งในเรื่องของ Carbon Capture Utilization (CCU) Technology Hydrogen technology และ Energy transformation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการสนับสนุนของทาง บพค. ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องของแผนงานวิจัยด้าน Frontier research ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) เพื่อบรรลุเป้าหมายของ Carbon Neutrality และNet zero emission ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย