บพค. ร่วมสะท้อน "สร้างภูมิทัศน์ใหม่งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์" ผ่านสหวิทยาการ “ข้ามพรมแดนความรู้”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ฯ และทีมนักวิเคราะห์ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G ลาน Avenue โซน A ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในประเด็นความท้าทายในการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” ร่วมกับ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง และ CEO บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), อาจารย์วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์ ประธานมูลนิธิบ้านพระพร และนายวรยศ บุญทองนุ่ม หรือ แพท พาวเวอร์แพท โดยมีนายมาฬิศร์ เชยโสภณ เป็นผู้ดำเนินการเวทีเสวนา

โอกาสนี้ พันตำรวจเอก ทวี ฯ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ก้าวพลาดในอดีตที่ปัจจุบันสามารถกลับตัว ประพฤติดีและประสบความสำเร็จในอาชีพ มาถ่ายทอดแนวทางการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ก้าวพลาดที่กำลังจะพ้นโทษและคืนสู่สังคม ตลอดจนการประสานพลังทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการให้โอกาสผู้ก้าวพลาดที่ผ่านการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การพัฒนาความประพฤติ และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงทักษะทางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดสามารถออกมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว สังคม และประกอบอาชีพที่สุจริตได้ ตลอดจนเป็นแรงงานทักษะสูงซึ่งจะเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

การพัฒนากำลังคนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ บพค. โดย บพค. ได้สนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังให้มีทักษะสูงผ่านโปรแกรมต่าง ๆ อาทิ Re-skill, Up-skill และ New skill (RUN) และยังมีอคาเดมี เช่น THAILAND PMU-B CODING & AI ACADEMY ซึ่งมีหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักทวนสอบคาร์บอนฟรุตปริ๊นต์ (Carbon Verfier) สำหรับภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านมัลติโอมิกส์และชีวสารสนเทศเพื่อการแพทย์และการเกษตร รวมถึงหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ บพค. กำลังสนับสนุนและพัฒนารวมกับทีมนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน อาทิ หลักสูตรการมีทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หลักสูตรการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Story Telling) และหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพในสังคมพหุวัฒนธรรม (Language and Communication) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดช่วงวัยและอายุอันจะตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับผู้ก้าวพลาด ได้เรียนรู้และมีทักษะเพื่อรองรับอาชีพใหม่ ๆ ผ่านโปรแกรมและหลักสูตรต่าง ๆ ที่ บพค. และทีมนักวิจัยได้พัฒนาขึ้น และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพคืนสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป