บพค. ขอเชิญร่วมงาน ​♻️CaRe NETWORK SYMPOSIUM 2024 🌱

🎯พบกับปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

⏰ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 15.00-15.30 น. ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี

ด้วย บพค. มีพันธกิจในการพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้นักวิจัยไทยมีบทบาทเป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลก เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยระดับนานาชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และเทคโนโลยีในการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศไทย โดยขับเคลื่อนผ่านแผนงานย่อย N41(S3P19) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต แผนงาน P19 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต

โดยในปีงบประมาณ 2566 บพค. ให้การสนับสนุน “โครงการการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนําในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน” ภายใต้แผนงาน N41(S3P19) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับนักวิจัยไทยให้มีบทบาทสำคัญในภาคีด้านพลังงานหมุนเวียนลดการใช้คาร์บอน ได้แก่ การเป็น IEEE Senior Member และ IEEE Fellow เป็นต้น การพัฒนาแพลทฟอร์มในการยกระดับนักวิจัยไทยให้เป็นผู้นําในภาคีเครือข่ายโลกในด้านเทคโนโลยี สำหรับพลังงานหมุนเวียนสำหรับลดใช้คาร์บอน รวมถึงการพัฒนางานวิจัยผ่านการทำงานร่วมกับนักวิจัยระดับโลก ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว

เวทีเสวนาในหัวข้อ “มุมมองการพัฒนากำลังคนของประเทศกับอนาคตของอุตสาหกรรมไทยด้าน “Carbon Neutrality” โดยภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน”
⏰ วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.

ด้วยนโยบายของประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 บพค. ที่มีพันธกิจด้านการสร้างงานวิจัยขั้นแนวหน้า การพัฒนากำลังคนทักษะสูง รวมถึงการสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต จึงได้มีการส่งเสริมงานวิจัยด้าน Net Zero โดยมุ่งไปที่ประเด็นการวิจัยด้าน CCUS, Energy transformation (Hydrogen & EV) ที่เชื่อมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีสู่การต่อยอดเพื่อใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ในด้านการพัฒนากำลังคน บพค. มุ่งสนับสนุนกลไกและระบบการพัฒนากำลังคนสู่การเป็น Carbon Verifier ตามมาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งไปที่การเป็น Carbon Verifier ในภาคอุตสาหกรรมและภาคของ Nature based solution และการสนับสนุนระบบนิเวศด้าน Net Zero โดย บพค. ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Carbon Capture Utilization and Storage Alliance (TCCA) ในประเทศไทย เพื่อสร้างฐานความร่วมมือที่เข้มแข็งและมุ่งเป้า ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ที่มีพันธกิจร่วมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี CCUS ในทุกมิติ สู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CCUS อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถรับฟังได้จากเวทีเสวนาดังกล่าวเพิ่มเติม

สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://www.carenetworksymposium.com/registration