บพค. ผนึกกำลังความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่าย Thai Media Lab เพื่อการพัฒนาทักษะกำลังคนและนวัตกรรมสื่อ

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ฯ และทีมนักวิเคราะห์ บพค. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่าย Thai Media Lab เพื่อการพัฒนาทักษะกำลังคนและนวัตกรรมสื่อ ระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ณ ห้องประชุม The Mitr-ting Room ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภายในงานยังมีกิจกรรม Producers Talk ซึ่งเป็นการแชร์การทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสรรค์สื่อในการผลักประเด็นสื่อสารที่มีประโยชน์ต่อสังคมทั้งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม โดยภายในงานมีผู้ร่วมงานมากกว่า 100 คน

บพค. ในฐานะหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit: PMU) ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่รับผิดชอบแผนงานการพัฒนากำลังคนทักษะสูงให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งมีพันธกิจสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากลได้ จึงมีความต้องการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนทักษะสูงด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทย ผลักดันการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศผ่านภาคีเครือข่าย Thai Media Lab เพื่อการพัฒนาทักษะกำลังคนและนวัตกรรมสื่อ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่

  1. เพื่อร่วมมือในการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ จัดการอบรม สัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ องค์กรสื่อได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนางานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ พัฒนาบุคลากรและ Change Agent ในการสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานด้านวิชาการ และด้านวิจัยและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Media Innovation Prototype) และชุดการเรียนรู้ในการพัฒนาสื่อที่เกิดจากชุดนวัตกรรม
  3. เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน
  4. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาต้นแบบของห้องทดลองพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานิเวศน์สื่อสร้างสรรค์ในสังคมไทย พร้อมทั้งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสื่อ

โอกาสนี้ บพค. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังคนและนวัตกรรมสื่อผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาคีเครือข่าย Thai Media Lab ในครั้งนี้ และ MOU ฉบับนี้จะเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง อว. ในการบรรลุสู่เป้าหมายของการส่งเสริมทักษะกำลังคนในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้ได้ 1 ล้านคน อันเป็นภารกิจที่ร่วมสร้างผลงานให้แก่ประชาชนในระยะเร่งด่วน หรือโครงการ Quickwin อีกด้วย