ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ เข้าร่วมบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง” ในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 (UP WISDOM 2023) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง” ของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 (UP WISDOM 2023) จัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมนักวิเคราะห์ บพค. ได้แก่ นายจักรพันธ์ สาครชัยเจริญ ดร.ศุภฤกษ์ บุพศิริ และนางสาวศิมานา อุกฤษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารในมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ โครงการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการออกแบบนโยบายการบริหารของคณะ/สาขาวิชา ตลอดจนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการผลิตบัณฑิตให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการส่งเสริมระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ควบคู่กับพันธกิจด้านการอุดมศึกษาด้วย โดยมีคณะผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรฯ จำนวนกว่า 35 ท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ กล่าวว่า “แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของประเทศนั้น ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการพัฒนาคนต้องอาศัยการสร้าง 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) องความรู้ (Knowledge) ที่เป็นทั้ง Hard science และ Soft science 2) ทักษะ (Skills) และ 3) เจตนคติ (Mindset) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนในทุกช่วงวัยมีความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศ แต่เดิมมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากต่อการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางสังคมเฉกเช่นทุกวันนี้ บพค. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนในทุกระดับ โดยมีบทบาทในการเป็นตัวกลางการประสานงาน (Intermediary) ระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้การสร้างคนเกิดความยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงที่มุ่งเน้นการผลิตคนสมรรถนะสูง มีหน่วยงานอยู่ในสังกัดมากมาย และมีศักยภาพในการยกระดับการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองได้อย่างเท่าทันต่อความต้องการของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอหลักสูตรใหม่ๆ ที่ บพค. สนับสนุนและร่วมกับมหาวิทยาลัยในสรรค์สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ อย่างหลักสูตร Ai/Coding หลักสูตร Green Talent หลักสูตรด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Soft power ที่ต้องการป้อนกำลังคนที่มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและเท่าทันต่อสถานการณ์โลก

“การสร้างคนเสมือนกับการปลูกต้นไม้ การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เสมือนกระบวนการพัฒนสมรรถนะกำลังคนและต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรง จะเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ” ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ กล่าวสรุป

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ฯ และคุณจักรพันธ์ฯ ได้บรรยายถึงกระบวนการออกแบบนโยบายการสร้างกำลังคนที่สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มต้นจากการกำหนดคุณค่า (Value creation) กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย (Driving mechanism) และการกำหนดเป้าหมาย (Goal setting) ซึ่งมีหลากหลายองค์ประกอบที่จะช่วยผลักดันให้สามารถนำพานโยบายเหล่านั้นนำไปสู่ความสำเร็จได้ โดยเฉพาะการเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจาก Program Management Unit (PMU) ต่างๆ โดยเน้นย้ำว่า จะต้องเขียนให้มีความคมชัด ขอบเขตไม่กว้างจนเกินไป และสามารถชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในภาพกว้างของประเทศได้

ก่อนปิดช่วงการอบรมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้กล่าวปิดช่วงการบรรยายของวัน และกล่าวขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาในการร่วมบรรยายในครั้งนี้ และคาดหวังว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับความรู้จากแหล่งทุนในการนำไปต่อยอดการสร้างสรรค์นโยบายการพัฒนากำลังคนที่ตรงเป้าหมายของประเทศต่อไป

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่