บพค. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเสริมระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและสากล ตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยนักวิเคราะห์อาวุโส บพค. เข้าร่วมพิธีปิด “โครงการพัฒนากำลังคนสําหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566” ภายใต้การสนับสนุนจาก บพค. ณ ห้อง Crytal I-II ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

ในการนี้ ผศ. ดร.ศิรินันท์ฯ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมว่า โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้มีทักษะด้านการเป็น Carbon Verifier ในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเพิ่มหน่วยงานในประเทศไทยให้สามารถรับรองระบบงานเพื่อรับรองรายงานก๊าซเรือนกระจกที่เป็นมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบ Up-skill/ Re-skill เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการประเมินและการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงการพัฒนาเชิงโครงสร้างและกลไกผ่านหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรที่พัฒนาภายใต้โครงการนี้มีจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรที่ 1: อบรมความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
หลักสูตรที่ 2: อบรมผู้ทวนสอบ
หลักสูตรที่ 3: พัฒนาผู้ทวนสอบให้มีองค์ความรู้พร้อมสำหรับการรับรองระบบงาน
หลักสูตรที่ 4: ขยายขอบเขตการตรวจรับรองมาตรฐานสากล (VERRA)
และหลักสูตรที่ 5: หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร

มากไปกว่านั้น โครงการยังได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น ในการจัดตั้งคณะทำงาน ต่อยอดสู่การจัดตั้งสภาวิชาชีพด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
รศ. ดร.ไพรัชฯ หัวหน้าโครงการ กล่าวต่อว่า การดำเนินงานโครงการฯ มีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร กว่า 506 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงหน่วยงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 249 องค์กร ทั้งนี้ จากผู้สมัครทั้งหมดมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร จำนวน 162 คน จาก 86 องค์กร โดยถือว่าโครงการฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ในพิธีได้มีตัวแทนบุคลากรที่เข้าร่วมและผ่านการอบรมในหลักสูตรภายใต้โครงการฯ กล่าวขอบคุณ บพค. ที่ให้การสนับสนุนผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดโครงการฯ นี้ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยบุคลากรเหล่านี้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสอดรับกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การริเริ่มและดำเนินการโครงการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการประเมินและการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีจำนวนบุคลากรเพียงพอเพื่อรองรับและพัฒนาระบบรับรองการรายงานก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง มากไปกว่านั้น จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มกำลังคนในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศต่อไป

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่