ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pluripotent Stem Cells Conference 2024

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pluripotent Stem Cells Conference ภายใต้หัวข้อ “Pluripotent Stem Cells in Human, non-Human Primates, and Domestic Animals: Medical and Biotechnological Applications (PSCC2024)”

จัดโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ INSERM Stem Cell and Brain Research Institute ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การได้รับทุนสนับสนุนจาก บพค.

⏰ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567

📌 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

🎯 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและวิชาการทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน และเซลล์ต้นกำเนิดพลูริโพเท้นท์จากการเหนี่ยวนำ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ ระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสาขาวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและเตรียมความพร้อมให้กับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาของไทย ให้สามารถพัฒนางานวิจัยในประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการบรรยายพิเศษโดยวิทยาการรับเชิญผู้มีชื่อเสียงระดับโลก การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การประชุมกลุ่ม และการแสดงผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-4706393 หรือ https://pscc2024.sut.ac.th/