บพค. พร้อมหนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านการจัดการปัญหามลพิษดินและน้ำ สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. ร่วมด้วย นางสาวณิชนันทน์ รัตนสุมาลย์ และนางสาววิภาวี เจียมใจ ทีมนักวิเคราะห์ บพค. เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “สุขภาพดินและคุณภาพน้ำ: พลิกความท้าทายสู่เส้นทางแห่งโอกาส” (Soil Health and Water Quality: Transforming Challenge into Pathways of Opportunity) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สถาบันวิจัยสภาวะสิ่งแวดล้อม อาคารสรรพศาสตร์วิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานเสวนานี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อความสำคัญของดินและน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการผลิตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญตามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) รวมถึงทิศทางนโยบายและการวิจัยด้านสุขภาพดินและคุณภาพน้ำที่จะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรดังกล่าวอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มในการให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับการจัดการปัญหามลพิษดินและน้ำ” โดยกล่าวถึงบทบาทและพันธกิจของ บพค. ที่รับหน้าที่ในการบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก้าวหน้าล้ำยุค รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมของประเทศ อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐ

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ฯ ได้บรรยายถึงทิศทางและแนวโน้มการสนับสนุนโครงการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนากำลังคนทักษะสูง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับใช้ในการจัดการปัญหามลพิษดินและน้ำ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ด้วย

ในงานเสวนานี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางระหว่างนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม และสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเนวาดา สหรัฐอเมริกา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองถึงสาเหตุของปัญหามลพิษดินและน้ำที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว และ climate change ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยต้องเริ่มจากระดับนโยบายเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหามลพิษดินและน้ำที่เกิดขึ้น และต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับภาคประชาสังคม ตั้งแต่ระดับเยาวชน เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในระดับนโยบายของภาครัฐ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศไทย

บพค. ในฐานะหน่วยบริหารและจัดการทุนภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่รับผิดชอบแผนงานการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า และการพัฒนากำลังคนทักษะสูงให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านการจัดการปัญหามลพิษดินและน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่