บพค. ร่วมสนับสนุนการผลักดันความร่วมมือด้าน “วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม” เข้าร่วมประชุมในงาน

OECD Science and Technology Policy Ministerial ณ สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รวม.อว. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และ นางสาวสุภาวดี เนียมสูงเนิน นักวิเคราะห์อาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คณะทำงานกลุ่มนโยบายเพื่อนอนาคตที่ยั่งยืน และผู้บริหารจากกระทรวง อว. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้หารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้หัวข้อ Shared Challenges, Transformative Actions ที่เกี่ยวข้องกับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก

โอกาสนี้ บพค. ได้เข้าร่วมการประชุม Global Forum Technology (GFTech) ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การสร้างอนาคต: ประเด็นและโอกาสเชิงนโยบายสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม่” โดยได้รับฟังและสนับสนุนในการสร้างโอกาสสำหรับการสร้างและพัฒนากำลังคน รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าทางด้านชีวภาพแห่งอนาคต โดยเน้นด้านประเด็นปัญญาประดิษฐ์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นแนวหน้า รวมถึงชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology)
อีกทั้งยังได้เข้าร่วมประชุม Global Science Forum 50th meeting High-level Symposium โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย (RIs) โดยในการประชุมมีการเสวนาโต๊ะกลมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นที่ 1 กล่าวถึงการวิวัฒนาการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาและความท้าทายในการขับเคลื่อนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยในอนาคต ซึ่งต่อยอดบทเรียนที่ได้รับจาก GSF ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ประเด็นที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกและความร่วมมืออระดับนานาชาติในอนาคต

นอกจากนี้ ในการประชุมภาคีเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูง (Multistakeholder High-Level Dialogue) ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเน้นย้ำประเด็นในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการใช้นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันระดับนานาชาติ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาลดภาวะโลกร้อน (Net Zero) การรักษาสภาวะสมดุลทางสิ่งแวดล้อม (Biodiversity Conservation) การยกระดับเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเน้นการทำงานร่วมกับหลากหลายภาคส่วนให้มีการเชื่อมโยงงานกับอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นให้ครบทุกด้าน โดยประเทศไทย ท่าน รมว.อว. ศุภมาสฯ ได้ร่วมเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต : เราจะดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลายได้อย่างไร” (Shaping science and technology policies for our future: how to engage diverse audiences?) ซึ่ง ท่าน รมว.อว. ได้กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาโดยใช้นโยบายที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคต และจะมีการใช้งานจริงในเร็ว ๆ นี้

บพค. ในฐานะหน่วยบริหารและจัดการทุนภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่รับผิดชอบแผนงานการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า และการพัฒนากำลังคนทักษะสูงให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านการนำเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าขั้นสูงต่อไป

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่