บพค. - จีน

หารือความร่วมมือแบบทวิภาคี มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามความต้องการของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และนักวิเคราะห์ บพค. เข้าร่วมประชุมกับ Mr. Ma Minggeng ที่ปรึกษา Mr.Wang Qiang เลขานุการเอก และ Ms. Fu Shan เลขานุการตรี ประจำสถานทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อหารือการดำเนินงานภายใต้บันทีกข้อตกลงความว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคประชาชน ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Memorandum of Understanding on Science and Technology People-to-People Exchange Program)สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ

ในการนี้ ศ.ดร.สมปองฯ ได้กล่าวถึงการผลักดันให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างสองประเทศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคีในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุนโครงการการพัฒนากำลังคนทักษะสูง ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของทั้งสองประเทศ โดยต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานจากทั้งสองประเทศ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศิรินันท์ฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการสนับสนุนทุนในรูปแบบ Postdoctoral Program ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนนักวิจัยไปทำวิจัยที่ประเทศจีน ในขณะเดียวกันศูนย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (China Science and Technology Exchange Center – CSTEC) สามารถร่วมมือแลกเปลี่ยนนักวิจัยให้มายังประเทศไทยได้ภายใต้โครงการ Talented Young Scientist Exchange Program โดยมุ่งเน้นสนับสนุนประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Frontier technology, Future technology และ Cutting-edge Digital Technology รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้หัวข้อการพัฒนากำลังคนที่สนใจร่วมกัน พร้อมกันนี้ บพค. มีแผนเดินทางไปหารือเพื่อประสานความร่วมมือต่อเนื่อง ณ CSTEC เมือง Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Mr. Ma Minggeng ได้กล่าวปิดท้ายว่า “ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดโครงการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่สำคัญของทั้งสองประเทศ โดยจะดำเนินการประสานความร่วมมือกับ CSTEC และจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจระหว่างสองประเทศ”

อย่างไรก็ตาม บพค. พร้อมที่จะสานต่อโครงการและส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความรู้ความสามารถทำงานร่วมกัน และเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้กับนักวิจัยให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตามทิศทางและนโยบายการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่