บพค.-ขสมก. หารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้าน “Soft Power” ผ่านการ Reskill - Upskill - Newskill ด้านภาษา และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ และนักวิเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. นำโดย พลตำรวจโท ดร. ปิยะ ต๊ะวิชัย เพื่อพัฒนาโครงการอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมให้แก่ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร

โอกาสนี้ ศ.ดร. สมปองฯ ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคคลากรของ ขสมก. ผ่านการ Upskill – Reskill – Newskill ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพการบริการด้านขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้ดีมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยว และยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานผู้ให้บริการในฐานะ ambassador ที่สามารถให้คำแนะนำด้วยสถานที่ และเส้นทางการเดินทางไปที่ต่างๆ ได้

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่