บพค. เปิดค่าย Super AI Engineer Season 4 สานต่อการสร้างคนสมรรถนะสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการ บพค. และทีมนักวิเคราะห์โครงการ เข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการค่าย “Super AI Engineer Season 4” ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในหน่วยงานภาคเอกชนด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่มุ่งเน้นด้าน Prompt Engineer สำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์สุขภาพ อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร และอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บพค. ประจำปี 2567 ณ ธารา ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ในฐานะอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานในปีที่ 4 นี้ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 8,000 คน โดยมีเพียง 173 คน ที่ได้รับการผ่านคัดเลือกให้เข้าสู่การอบรม Level 2 ในโครงการ Super AI Engineer season 4 นี้

โอกาสนี้ ดร.มนต์ศักดิ์ฯ ได้กล่าวให้โอวาทผู้อบรมและกล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนในปีที่ 4 นี้ ที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากำลังคนในบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและมีความเร่งด่วนก่อน โดยต้องการให้เกิดการสร้างโดเมนที่สำคัญ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์สุขภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงกับโครงการทางการแพทย์ที่ บพค. ได้ให้การสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถนำโจทย์ปัญหาหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่จำนวนมากของโครงการเหล่านั้น มาใช้ในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลากร นวัตกรให้มีทักษะความสามารถมากยิ่งขึ้น และมีความสามารถในการทำงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ต่อไปได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย และ ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุช สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้กล่าวให้โอวาทผู้อบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ

บพค. ในฐานะหน่วยบริหารและจัดการทุนภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่รับผิดชอบแผนงานการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า และการพัฒนากำลังคนทักษะสูงให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ บพค. พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างศักยภาพและพัฒนากำลังคนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ และการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อรองรับการขาดแคลนกำลังคนที่มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากลและสร้างความยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่