บพค. ลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ม.บูรพา ศึกษาดูงาน “กิน อยู่ ดี แพลตฟอร์ม” เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงวิจัยทางด้านการแพทย์ครบวงจร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิศิษฐ ทวีปรังสีพร ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม และทีมนักวิเคราะห์ บพค. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะกรรมการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับพร้อมกับคณะจากโครงการ “กิน อยู่ ดี แพลตฟอร์ม” และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก พร้อมกันนั้น รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ หัวหน้าโครงการกินอยู่ดีแพลตฟอร์ม ได้ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่ Telehealth และต่อยอดการพัฒนาระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยมี กลุ่มบริษัท บีดีเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เป็นผู้ดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง ช่วยสาธิตการนำเข้าข้อมูลทางการแพทย์บนคลาวด์สำหรับประมวลผลด้วยแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้มีการใช้งานจริงด้วย

โอกาสนี้ คณะ บพค. ได้หารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแพลตฟอร์มฐานข้อมูลแบบเปิดจากข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบจำลองด้านสุขภาพสำหรับใช้ประโยชน์ในเชิงการวิจัยสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ ได้นำกล่าวขอบคุณทางโครงการกินอยู่ดีแพลตฟอร์ม กลุ่มบริษัท บีดีเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกที่ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ในการนำไปต่อยอดพัฒนาแพลตฟอร์มฐานข้อมูลแบบเปิดจากข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในด้านการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์ส่วนบุคคลต่อไป

ทั้งนี้ คณะ บพค. ได้มีโอกาสเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และบริการในด้านอื่น ๆ ของ กิน อยู่ ดี แพลตฟอร์ม ได้แก่

(1) Aging In Place & Wellness อาทิ ระบบบริการแพลตฟอร์มทางด้าน IoT & Data Analytics สำหรับการบริการเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งในระดับบุคคล จนถึงระดับชุมชน หรือระดับเมือง และโรงพยาบาล เป็นต้น

(2) Personalized & Precision Healthcare อาทิ Healthcare Service Platform แอปพลิเคชั่นสำหรับ Caregiver ที่สามารถรองรับการบริหารจัดการแผนการดูแลอย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการภาระงานของ Caregiver ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการทำงานร่วมกันในส่วนภาพถ่ายทางการแพทย์ (Collaborative medical imaging platform) ที่รองรับการเชื่อมต่อกับ AI ทางด้านภาพถ่ายทางการแพทย์ที่ครบวงจร และ

(3) Security & Surveillance อาทิ Video Analytics Platform สำหรับทั้ง Cloud-Based และ Edge-based เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ได้พัฒนาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล ทั้งวิถีการใช้ชีวิต การทานอาหาร ที่อยู่อาศัย ตลอดจนปัจจัยด้านดีเอ็นเอ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต ตอบโจทย์การใช้ชีวิตปัจจุบันของสังคม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่