พญ.เพชรดาว และ บพค. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พร้อมยกระดับสมรรถนะของบุคลากรด้านการจัดการน้ำชุมชน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยทีมนักวิเคราะห์และพนักงาน บพค. เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานของ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (National Hydroinformatics Data Center) ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ – องค์การมหาชน (สสน.) ร่วมกับแพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. ผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร

ดร.รอยบุญฯ กล่าวว่า “สสน. เกิดขึ้นมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำที่ไม่เพียงพอต่อภาคเกษตรกรรม อันเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ จึงต้องการให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รวบรวมเอาข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำกว่า 52 หน่วยงาน 12 กระทรวง และมีสถานีโทรมาตรกว่า 7,915 สถานี นอกจากการมีคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแล้ว สสน. ยังมีการผลักดันให้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน และร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกด้วย

โอกาสนี้ ดร.รอยบุญฯ และคณะนำชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการบริหารจัดการน้ำบริเวณโถงชั้น 1 ได้แก่

  • หน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) สนับสนุนการเฝ้าระวังและรับมืออุทกภัยส่วนหน้า
  • โทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำ เชื่อมโยงข้อมูลของสถานีโทรมาตรเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อใช้วิเคราะห์ ติดตาม สนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เรือสำรวจความลึกอัตโนมัติ แบบหลายความถี่ (Unmanned Surface Vehicles: USV) สำหรับสำรวจพื้นผิวใต้ท้องน้ำแบบความละเอียดสูง เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำทั้งในแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กของจังหวัด
  • ระบบจัดทำแผนที่สามมิติแบบเคลื่อนที่ (Mobile Mapping System: MMS) สำหรับการสำรวจลักษณะภูมิประเทศแบบสามมิติ เพื่อความถูกต้องยิ่งขึ้นของการขอข้อมูลไปใช้วิเคราะห์สภาพพื้นที่
  • เรือสำรวจความลึกแหล่งน้ำขนาดเล็ก สำหรับสำรวจปริมาตรความจุแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่เพื่อวางแผนขุดลอกหากมีปริมาณตะกอนสะสมค่อนข้างสูง
  • ระบบตรวจวัดสภาพน้ำชนาดเล็ก หรือ ปทุมมาตร สำหรับสำรวจน้ำสำรองในพื้นที่แหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อวางแผนสำรองน้ำในช่วงภาวะปกติและวางแผนการพร่องน้ำในช่วงภาวะวิกฤต
  • ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงรองรับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

จากนั้น แพทย์หญิงเพชรดาวฯ ได้เปิดประเด็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สสน. ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ชั้น 2 ในหัวข้อ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและการใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการนำในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และแบบอย่างความสำเร็จศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดและการจัดการน้ำชุมชน เป็นต้นแบบของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการจัดทำผังน้ำระดับชุมชน สู่การบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการโมเดลการบริหารจัดการน้ำแบบ DSLMM (D = Demand การใช้น้ำ S = Supply น้ำต้นทุน L = Logistic ผังน้ำ M = Money งบประมาณด้านน้ำ M= Management บริหารจัดการน้ำ ) บูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลจริง เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในการบริหารภาวะวิกฤต

ในการนี้ ผศ.ดร.ปริปกฯ ได้นำเสนอแผนงานที่ บพค. รับผิดชอบโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านโปรแกรมธัชวิทย์ อันเป็นการสร้างคนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผ่านกลไกของหลักสูตรแบบใหม่ที่เป็น Higher Education Sandbox โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) และมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการผลักดันหลักสูตรใหม่ นอกจากนี้ ยังมีแผนงานพัฒนาทักษะกำลังคนให้สูงขึ้นผ่าน Re-skill/Upskill/New-skill แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป แผนงานความร่วมมือภาคีเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศหรือ Global Partnership และแผนงานด้านการยกระดับฐานะสถาบันวิจัยของประเทศอีกด้วย

จากการหารือร่วมกันของแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รอว. และคณะฯ เห็นว่าการดำเนินงานของ สสน. เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคน สร้างองค์ความรู้ การจัดการน้ำเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงควรให้มีการหารือการดำเนินงานและบูรณาการสร้างองค์ความรู้ในพื้นที่ร่วมกันระหว่าง อว. และมหาดไทยเพื่อเป็นการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่