บพค. ร่วมสนับสนุนงานวิจัยพร้อมผลักดันความร่วมมือด้าน Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ในงานประชุมวิชาการ TIC7EC2024 ณ เมือง Dusseldorf เยอรมนี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในงาน The Innovation and Academic Conference for Thai-European Communities หรือ TIC7EC2024 ภายใต้หัวข้อ “Innovation Towards Thailand’s Net-Zero Society” ณ เมือง Duesseldorf สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโดย TICTEC ซึ่งเป็นสมาคมนักวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญไทยในภูมิภาคยุโรป ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน ทั้งจากไทย เยอรมนี และประเทศอื่น ๆ ในยุโรป
โอกาสนี้ ผศ. ดร.ศิรินันท์ฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Role of Human Capital and Institutional Support in Achieving Thailand’s Net-Zero Goals” โดยกล่าวถึงบทบาทและพันธกิจของ บพค. ที่รับหน้าที่ในการบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมถึงการพัฒนากำลังคนทักษะสูง เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รองรับการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ซึ่งเป้าหมายของไทยกำหนดไว้ที่ปี ค.ศ. 2050 และ ค.ศ. 2065 รวมทั้งการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศิรินันท์ฯ ยังได้เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลม (Panel Discussion) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “Integrating Standards, Innovation, and Decarbonization Across Industries” ร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐในประเทศไทย จาก Thai Business Incubators and Science ParksAssociation (Thai-BISPA) และบริษัทเอกชนจากต่างประเทศอาทิ บริษัท Bentley Motors Limited (United Kingdom) และบริษัท TÜV SÜD ประเทศเยอรมนี โดยได้หารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันทั้งในแง่การพัฒนากำลังคนทักษะสูงและการยกระดับมาตรฐานของนวัตกรรมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก และได้ขยายแนวทางในการทำความร่วมมือกับอุตสาหกรรมระดับโลกอีกด้วย

งาน TIC7EC 2024 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวที ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัย และบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาจากภาครัฐ ของประเทศไทยและเยอรมันนี ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสานต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตผ่านการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและนำไปสู่ระดับโลกต่อไป เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้ความยั่งยืนสูงสุด เป็นเวทีที่นักวิจัย นักวิชาชีพ นักศึกษา ตลอดจนผู้แทนภาควิชาการและภาครัฐของทั้งสองประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แบ่งปันประสบการณ์หรือแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน ทั้งจากไทย เยอรมนี และประเทศอื่นๆ ในยุโรป

บพค. ในฐานะหน่วยบริหารและจัดการทุนภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ที่รับผิดชอบแผนงานการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า และการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและด้านการบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นแนวหน้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายของภาครัฐและอุตสาหกรรมระดับโลกต่อไป

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่