บพค. ผลักดันการพัฒนากำลังคนสมรรถสูง มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อเสริมในรูปแบบดิจิทัลบอร์ดเกม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. ให้การต้อนรับคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ (คุณบ๊อบ) เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถสูง โดยมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับคุณครูและนักเรียนในรูปแบบดิจิทัลบอร์ดเกม มีเป้าหมายให้นักเรียนรู้สึกสนุกและเกิดการเล่นซ้ำ ให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และเกิดความเข้าใจในความหมายของเนื้อหาในแต่ละรายวิชาได้ดีมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ทันสมัยและน่าสนใจ ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่