🌪️💥พายุสุริยะและผลกระทบต่อไทย❓

บพค. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง เสวนาพิเศษ หัวข้อ “พายุสุริยะช่วงวัฏจักรที่ 25 และผลกระทบต่อประเทศไทย” โดยนักวิจัยจากหลายสถาบันและตัวแทนภาคเอกชน

📌วันพุธที่ 15 พ.ค. เวลา 19.00-20.00 น. (ออนไลน์)

👉ลงทะเบียนผ่านลิงค์ : https://me-qr.com/orT2MV5g
————
สนับสนุนโดยโครงการวิจัย Global League บพค. สอวช. กระทรวง อว.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่