บพค. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจอวกาศกับโอกาสของอนาคต”

🪐 พบกับวิศวกรจาก NASA และ Nanorack ผู้ปฏิบัติงานจริงจากสถาบันสำรวจอวกาศที่มีชื่อเสียงระดับโลก

📌ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ อพวช.
———
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ⬇️
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

💥สมัครด่วน จำนวนจำกัด ไม่มีค่าลงทะเบียน !!!

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่