บพค. ร่วมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามการดำเนินงานของ อว. ภายใต้การประชุม ครม. สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี เนียมสูงเนิน นางสาวชนินาถ ศรีเพ็ญ และนางสาวณิชนันทน์ รัตนสุมาลย์ นักวิเคราะห์อาวุโส บพค. ร่วมติดตามนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อน อววน. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมชุมชนคณาจารย์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมบูธการจัดแสดงนิทรรศการ ณ กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนสวนตาลลุงถนอม ตำถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด ที่ได้รับการพัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยใช้ ววน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหาร เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย ชาคอมบูชะ ข้าวเกรียบลูกตาล น้ำพริกหัวโหนด แกงหัวตาล พาสเจอร์ไรส์ นอกจากนี้ชุมชนฯ ยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เช่น โครงการการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง โครงการการบริหารจัดการระบบการเกษตรปลอดภัยของชุมชุนเพชรน้ำหนึ่ง โครงการการผลิตน้ำมะนาวแช่แข็งและน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว การพัฒนานวัตกรรมถุงห่อ “ชมพู่เพชรสายรุ้ง” เป็นต้น

จากนั้นท่านรัฐมนตรีฯ อว. และผู้บริหาร อว. ได้เดินทางติดตามการดำเนินโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” ภายใต้นโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านอาหาร ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “เพชรบุรี Gastronomy เมืองแห่งอาหาร UNESSCO” และกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้กลไกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสร้างเชฟตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ เปิดหลักสูตรด้านอาหารเรียน 240 ชม. เน้นปฏิบัติ 80% ทฤษฎี 20% ตั้งเป้าปี 67 ผลิตเชฟจำนวน 1 หมื่นคน ภายใต้ MoU ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Soft Power ด้านอาหาร 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีปลัดกระทรวง อว. และเชฟชุมพล แจ้งไพร มาร่วมเป็นสักขีพยาน

การติดตามลงพื้นที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชน ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึ่งกระทรวง อว. และ บพค. พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการผลักดันงานวิจัยสู่ชุมชน และภาคอุตสาหกรม โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่