บพค. ร่วมประชุมระดับสูงด้านนโยบายการอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาพื้นฐาน ด้านพัฒนาทักษะแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะกำลังคนทักษะสูงระดับนานาชาติ และหารือความร่วมมือการพัฒนางานวิจัย พร้อมสร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี ณ สหราชอาณาจักร

ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ สหราชอาณาจักร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และนางสาวชนินาถ ศรีเพ็ญ นางสาวสุภาวดี เนียมสูงเนิน นักวิเคราะห์อาวุโส บพค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และคณะฯ รวมถึงผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมนโยบายด้านการศึกษาระดับนานาชาติ The Education World Forum (EWF) ภายใต้หัวข้อ “Encouraging AI understanding, Building human relationships and resilience, and accelerating climate action. How should we prioritise policy and implementation for Stronger, Bolder, Better, Education?” ณ ศูนย์ประชุม Queen Elizabeth II Center ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ นโยบายการบริหารด้านการพัฒนากำลังคนระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี และผู้บริหารหน่วยงาน จาก 150 ประเทศ พร้อมทั้งการร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย อาทิ

  • การเข้าร่วมประชุมกับคณะดำเนินงานการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ British Council โดยหารือความร่วมมือภายใต้การ Joint Funding ทุน ISPF International Research Collaborations เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย ให้แก่นักวิจัยไทย กำหนด 4 theme 1) Resilient Planert 2) Transformative Technologies 3) Healthy People, Animals & Plants 4) Tomorrow Talents ซึ่ง บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ ISPF Grant for International Research Collaboration” โดยเปิดรับถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 และสำหรับการเข้าร่วมสนทนาทางนโยบาย (Policy dialogue) ในหัวข้อ Climate, curriculum and change ซึ่งเป็นการสนทนาแนวทางการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเนื้อหาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ครอบคลุม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหากลยุทธ์มากำหนดนโยบายในอนาคต
  • การหารือความร่วมมือกับ Oxford Brookes University ในการพัฒนางานวิจัยและกำลังคนทักษะสูงด้าน EV Technology, Digital Health AI และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Automotive with EV) โดยพบว่าความสำเร็จของการศึกษาและการผลิตบุคลลากรคือการสร้าง Ecosystem ทั้งการสอน และการวิจัย ความร่วมมือ และรูปแบบการเรียนเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ การให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือด้าน electric vehicle ซึ่งการพัฒนางานวิจัยทางด้าน Automotive with EV และ Digital Health AI เป็นงานวิจัยทางด้านแนวหน้าเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่เป็นประเด็นการสนับสนุนสำคัญ ของ บพค. ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
  • หารือการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนกำลังคนทักษะสูง และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยทางด้าน Semiconductor Technology ร่วมกับ Imperial College London ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างๆ และองค์กรภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนในโครงการวิจัยขนาดใหญ่ เช่น Quantum Computing, Climate Change & Environment, Biomedical Engineering, Global health innovation, Security Science & Technology และ Semiconductor โดยประเทศไทยมีความต้องการกำลังคนด้านด้าน IC design และการ upscale อุตสาหกรรม PCB industry ในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง

บพค. มุ่งมั่นเน้นการพัฒนา brainpower พัฒนางานวิจัยแห่งอนาคตที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมี strategic partners ที่เป็น new growth pole ใหม่ของโลก รวมถึงการสนับสนับสนุนด้าน global partnership fund เพื่อให้ยกระดับคนไทยสู่สากล

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่