บพค. ร่วมผลักดันการพัฒนากำลังคนด้าน Soft Power ทั้ง 11 สาขา เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นไทยสู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. และนักวิเคราะห์ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “1 ครอบครัว 1 ซอฟต์ พาวเวอร์” (OFOS Workshop) ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ในโอกาสนี้ นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน Soft Power ในช่วงของต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านการอบรม Upskill/Reskill ในด้านการพัฒนาอาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมโลก อาทิ เชฟอาหารไทยในต่างแดง นักมวยไทย และช่างฝีมือ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากมาย อาทิ เสวนาหัวข้อ “OFOS Workshop ความร่วมมือเพื่อคุณภาพสู่ระบบซอฟต์พาวเวอร์คลังหน่วยกิตแห่งชาติ” โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะทำงานจัดการศึกษาหลักสูตร 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) ร่วมกับตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงกิจกรรม Focus group เพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตร OFOS ของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 11 ด้าน

บพค. ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้าน Soft Power และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้บรรลุผล เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่