บพค. ร่วมประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ “Science and Technology People-to-People Exchange Program” และการศึกษาแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถทางด้านการวิจัยสาขาเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและการวิจัยทางด้าเทคโนโลยีอวกาศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2567 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีะพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร บพค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวมทั้งผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงษา เขตต์คีรี ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านดาวเทียมและการสื่อสาร และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) โดย นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ สทอภ. และนายพีรภัทร อัครคุปต์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สทอภ. ซึ่งคณะเดินทางฯ ได้รับการต้อนรับจาก นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในการเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ “Science and Technology People-to-People Exchange Program” และการศึกษาแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถทางด้านการวิจัยสาขาเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและการวิจัยทางด้าเทคโนโลยีอวกาศ อาทิ

  • เข้าร่วมประชุมกับคณะดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน China Science and Technology Exchange Center (CSTEC) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ “Science and Technology People-to-People Exchange Program” ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับแผนงาน Exchange Program และ Training Course ซึ่งทาง บพค. เสนอการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวร่วมกันโดยมีประเด็นวิจัยที่เสนอ ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ EEC, Precision Medicine, AI, Semiconductor และ Space Technology
  • หารือความร่วมมือกับ Galaxy Space Communication Technology Co Ltd. ในการพัฒนางานวิจัยและกำลังคนทักษะสูงด้าน Communication Satellite ผ่านโปรแกรม People to People Exchange Program ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมรุ่นใหม่ และมีพันธกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ
  • หารือความร่วมมือกับ Beihang University ในการพัฒนางานวิจัยและกำลังคนทักษะสูงด้าน Aeronautics and Astronautics ผ่านโปรแกรม People to People Exchange Program รวมถึงการจัดการประชุมเชิงวิชาการร่วมกันในอนาคต ซึ่ง Beihang University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศจีนที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาและวิจัยการบินและอวกาศ รวมถึงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย “Double First-Class” ของประเทศจีน และมีความโดดเด่นในด้านสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ข้อมูล วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ วิศวกรรมการควบคุม วิศวกรรมการขนส่ง วิศวกรรมชีวการแพทย์

บพค. มุ่งมั่นเน้นการพัฒนากำลังคนทักษะสูง (High-Skill Workforce) ผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศจีน ที่มีความพร้อมด้านการวิจัย รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยแห่งอนาคตที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมี strategic partners ที่เป็น new growth pole ใหม่ของโลก เพื่อให้ยกระดับคนไทยมีศักยภาพเทียบเท่าสากล

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่