บพค. จัดเวทีระดมสมองขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ MOU “การขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์” ได้ร่วมกันจัดการประชุมระดมสมองและสร้างเครือข่าย Thailand Creative Content Consortium เพื่อร่วมมือกันวางกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการพัฒนากำลังคน นวัตกรรม และระบบนิเวศเพื่อสื่อสร้างสรรค์ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

การประชุมระดมสมองครั้งนี้ มีตัวแทนจากหน่วยงานสำคัญเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้มีเป้าหมายร่วมกัน ในการพัฒนากำลังคน การวิจัย/นวัตกรรม และระบบนิเวศเพื่อสื่อสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะ/อบรมบุคลากรนักข่าว และ พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนา Soft Power ของไทยผ่านการส่งเสริม Creative Economy ให้ก้าวสู่การยอมรับในระดับโลก