บพค.เข้ารับชมโครงการ Outdoor Delivery Robot ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยกลไก Innovation Sandbox ระยะนำร่อง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะผู้แทนจาก บพค. และ สอวช. เข้าเยี่ยมชมโครงการ Outdoor Delivery Robot ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยกลไก Innovation Sandbox ระยะนำร่อง โดยมีผู้แทนจาก บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด ธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ทวีกิติกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี และ ดร.เกรียงไกร ทัศนวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวนำเสนอผลงานระยะนำร่อง 1 ปี การทดลองใช้หุ่นยนต์ขนส่งสินค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 เพื่อช่วยส่งเสริมประเด็นด้านความปลอดภัย ใช้ลดการสัมผัสในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งเสริมการบริการที่ได้มาตรฐานโดยลงโปรแกรมไว้ในหุ่นยนต์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มกำลังคนในด้านบริการ นอกจากนี้ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ยังมีแผนต่อยอดทำโครงการระยะที่ 2 ในละแวกชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร อย่างไรก็ตามแม้นวัตกรรมจะก้าวหน้าแต่ด้วยประเด็นในข้อกฎหมายบางประการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พัฒนาต้องพิจารณาต่อไปในอนาคต

โอกาสนี้ คุณสิรินยา ลิม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สอวช. ได้กล่าวว่าทาง สอวช. “ได้เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการ ที่สามารถจัดในรูปแบบ Sandbox ได้ ซึ่งหากสามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วง ผลลัพธ์ของโครงการน่าจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีกในอนาคต”